VISI

Wawasan kami untuk mengembangkan potensi pelajar bagi melahirkan individu yang seimbang dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani berdasarkan pegangan teguh dan ketaatan kepada Allah S.W.T. Usaha yang berterusan dibuat untuk menghasilkan pelajar yang berwawasan antarabangsa melalui pendidikan bertaraf dunia sejajar dengan hasrat negara.

MISI

Mewujudkan persekitaran pembelajaran abad ke-21 bagi mendidik pelajar agar berwawasan Antarabangsa justeru menghasilkan pemimpin yang berwibawa dalam masyarakat sejagat.

MOTO

Iqra’, Usjud, Iqtarib

SLOGAN

“Desire Makes The Future”